Cytaty z Pisma Świętego

Aniołowie Wj 22,20-22; Ps 34,8; Mt 18,10; Ps 91,11-12; Ba 6,6; Hbr 1,13-14 (Anioł Stróż); Ml 3,1 (Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną… – Jan Chrzciciel, Anioł Przymierza – Chrystus); Ap 12,7-9 (walka aniołów); Tb 3,17 (Rafał); Dn 3,49-50 (Anioł ratuje trzech młodzieńców z pieca)

Apostolstwo

i ewangelizacja

Łk 9,1-6; Łk 9,10-11 (wysłanie i powrót uczniów); Łk 10,1-12 (wysłanie 72); Mk 16,15-18 (Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody); 2 Kor 4,7-18 (udręki i nadzieje apostolskiego życia); 2 Kor 2,14-17 (Jesteśmy miłą Bogu wonnością Chrystusa… Dla jednych jest to zapach śmiercionośny, dla innych ożywiający); 1 Kor 2,1-5 (przykład św. Pawła); 2 Tm 4,1-5 (Głoś, nastawaj w porę i nie w porę…); J 3,34 (Ten, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela [mu] Ducha); Łk 21,14 (Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać waszej obrony); Mdr 7,15-16 (prośba o natchnienie); Ez 37,1-14 (Wysuszone kości);  Dz 4,19-20 (Nie możemy nie mówić tego, cośmy słyszeli); Dz 4,23-30 (modlitwa o odwagę do głoszenia Słowa Bożego); Rz 10,14-15 (Jakże mieli wierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli słyszeć, skoro im nikt nie głosił?); 1 Kor 9,16 (Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii);
źródło utrzymania 2 Tes 3,8 (U nikogo nie jedliśmy też za darmo chleba… Nie jako byśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam dobry przykład do naśladowania); 1 Kor 9,4-14 (Czy ktoś, kto pełni służbę żołnierską na własnym żołdzie? Czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa jej owoców? Jeżeli więc my zasialiśmy w was dobra duchowe, cóż wielkiego, że uczestniczymy  w żniwie waszych dóbr doczesnych? Tak też  i Pan postanowił, ażeby żyli z Ewangelii ci, którzy głoszą Ewangelię. Lecz ja z żadnego z tych praw nie skorzystałem); Łk 9,4 (Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić); Łk 10,7;Mt 10,10 (Nie bierzcie ze sobą torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy);
Błogosławieństwa

i biada

Mt 5,2-12 (8 błogosławieństw); Łk 6,20-26 (błogosławieństwa i przekleństwa); Jk 1,12 (Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie); Ps 1 (dwie drogi życia); Mt 23,13-33 (biada obłudnikom); Łk 11,28 (Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego); Ha 2,5-20 (wielokrotne biada); Iz 5,20 (Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, a którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!);

Bóg

1 Krl 19,11-12 (W lekkim powiewie…); Mk 10,27 (U Boga wszystko jest możliwe); Flp 2,13 (Albowiem to Bóg jest w nas sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą); Iz 55,8-9 (Myśli moje nie są myślami waszymi, a drogi moje waszymi drogami); Iz 66,1 (Niebiosa są moim tronem… Jakiż dom możecie Mi wystawić?); Iz 40,28 (Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość niezgłębiona);
Trójca Święta Mt 3,13-17 (Chrzest Jezusa); Mt 28, 19 (…udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego); Łk 1,26-38 (zwiastowanie); Łk 10,21 (Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi…» );
J 14,26 (Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu); J 15,26 (Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca);
Ojciec Ml 1,6 (Ja jestem Ojcem…);
Syn Boży Syn a Ojciec J 10,30; J 14,7-9 (Ja i Ojciec jedno jesteśmy); J 5,23 (Aby ludzie oddawali cześć Synowi tak jak Ojcu);
J 6,38 (pełni wolę Ojca); J 12,44-45 (Kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który mnie posłał); Łk 23,46 (Wyzionął ducha); Ps 2,7 (Tyś Synem Moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem);
Syn a
Duch Święty
Łk 14 (Powrócił w mocy Ducha); Łk 10,21 (Jezus rozradował się w Duchu Świętym); Mk 1,12 (Duch wyprowadził Go na pustynię); Hbr 9,14 (Chrystus przez Duch wiecznego złożył Bogu samemu siebie jako nieskalaną ofiarę);
Bóg J 8,24.28.58; 13,19; 18,6.8 (JA JESTEM); Mk 6,50 (Odwagi, Ja jestem…); J 15,5 (Beze mnie nic nie możecie uczynić); Mt 28,18; Mk 1,22 (ma władzę); J 11,25-26 (Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem); J 10,30;
J 14,7-9 (Ja i Ojciec jedno jesteśmy); J 8,58 (Zanim Abraham stał się…); J 5,23 (Aby ludzie oddawali cześć Synowi tak jak Ojcu); J 2,24-25 (Jezus wszystkich zna); 1 Kol 1,15 (Jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia); Rz 1,3-4 (Podwójna natura Chrystusa);
Człowiek J 14,28 (Ojciec większy jest ode mnie); J 4,6 (Jezus zmęczony droga siedział sobie przy studni); Łk 2,52 (Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i ludzi);
Pan

i

Zbawiciel

Rz 10, 9 (Jeśli ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie); Ef 1-19 (sprawuje władzę w życiu wierzących); Dz 4,12 (Nie ma w innym zbawienia); Hbr 12,2 (Jezus zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy Ojca); J 13,13-15 (Jeśli Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi); Łk 14,25-34 (obowiązki uczniów Jezusa: Kto nie ma w nienawiści… Kto nie nosi swego krzyża… Kto z was nie wyrzeknie się wszystkiego…); J 10,27-28 (daje życie wieczne); J 10,7-10 (brama owiec); Mt 9,6; Łk 7,48-50 (odpuszcza grzechy); J 15,5 (Ja jestem krzewem winnym); J 6,30-35 (Chleb Życia); Łk 9,18-21 (Za kogo uważają mnie tłumy?); 1 J 3,5-6 (On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu); 1 J 3,8.b (Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła); Rz 5,6-8 (Chrystus umarł za nas jako grzeszników… – trudność oddania życia za drugiego człowieka, zwłaszcza grzesznika);
Sługa Flp 2,5-11 (Jezus Sługa – wzór pokory); J 6,38 (pełni wolę Ojca); J 13,5-11 (umywa nogi); Mt 20,26-28 (Jezus nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć); J 4,34 (Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał);
various Mt 16,1-4 (Jezus nie chce dać znaku); Mk 13,32 (O owym dniu nie wie Syn…); Łk 4,18-19 (Duch Pański spoczywa na mnie); 1 Kor 3,11 (Jedyny fundament);
Duch Święty Nauczyciel

i
Wspomożyciel

J 14,16-17.26 (Pocieszyciel, wszystkiego nauczy…); Mdr 1,7 (Duch Święty ogarnia wszystko; ma znajomość mowy); Rz 8,26-27 (Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, modli się za nas); 1 Kor 12,1-3 (Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus); Hbr  3,7 (Postępujcie, jak mówi Duch Święty)
działanie Rz 8,14 (Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Boga); 1 Kor 12,11 (Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce); 1 P 1,11 (Duch Święty działał w prorokach); 1 Tm 4,1 (przepowiada, że niektórzy odpadną od wiary ; działanie w Kościele – mówi przez charyzmatyków); 1 Kor 12,3 (Nikt pod natchnieniem Ducha Bożego nie może mówić «Niech Jezus będzie przeklęty!»);
Wiatr J 3,8 (Wieje tam, gdzie chce); J 20,22 (Tchnął na nich); Dz 2,2-4 (Dał się słyszeć z nieba szum, jakby powiew gwałtownego wichru);
imiona J 4,10-14; J 7,37-39 (Żywa Woda); J 16,7 (Pocieszyciel); J 16,13 (Duch Prawdy); Rz 8,9; 1 Kor 8,9 (Duch Boży); Rz 8, 11 (Duch Chrystusa); Rz 8,15; Ga 4,6 (Duch przybrania za synów); 2 Kor 3,17 (Duch Pana);
1 P 4,14 (Duch chwały);

Bóg

Duch Święty

c.d.

dary 1 Kor 12,1-12 (charyzmaty); Iz 11,2 (dary Ducha Świętego); Ga 5,22-23; 1 Tm 6,11; 2 P 1,5-7 (owoce Ducha);
otrzymanie Ducha
Świętego
Dz 2,1-4 (zesłanie); Dz 4,13 (małe zesłanie); Łk 11,13 (Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy go proszą); Iz 32,15-20 (wylanie Ducha z wysokości); Dz 2,17-21; Jl 3,1-5 (Wyleję Ducha na wszelkie ciało i będą prorokowali…); Ga 3,1-5 (Duch otrzymany dzięki wierze); Mdr 1,4-5 (Duch Święty nie wejdzie w duszę grzeszną); Ef 5,18 (Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym); Dz 6,10, Dz 7,55 (św. Szczepan pełen Duch Świętego);

Charyzmaty

Ef 4,11-12; 1 Kor 12,12-30 (Posługi w Kościele); 1 Kor 12,1-12 (charyzmaty); Rz 1,5 (Paweł otrzymał urząd i łaskę od Jezusa);

Ciało

Flp 3,21 (Jezus przekształci nasze poniżone ciało, na podobne do swego chwalebnego ciała); Ga 6,8 (Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciało zbierze); Rz 8,13 (Jeżeli będziecie żyli wg ciała czeka was śmierć); 1 Kor 6,19 (Świątynia Ducha Świętego);

Cierpienie

i doświadczenie

Ap 3,19, Prz 3,12 (Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi); Rz 5,3-5 (Ucisk wyrabia wytrwałość, wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję); 1 P 5,10-11 (Bóg, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali…); Syr 2,1-5 (Jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie!; zachęta do wytrwałości); Mdr 11,9-10 (Bóg karci Izraelitów i ostrzega jak ojciec); Jk 1,2-4 (doświadczenia powinny być powodem do radości); Hbr 12,2 (Jezus zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy Ojca);

Cuda

uzdrowienia Mt 8,16-17.28-33, Mt 9,32-33, Mk 1,23-26 (opętani); Mt 8,1-4, Mk 1,40-45 (trędowaty); Mt 8,5-13 (sługa setnika); Mt 8,14 (teściowa Piotra); Mt 9,1-7 (paralityk); Mt 9,18-19.23-25 (córka Jaira); Mt 9,20 (kobieta cierpiąca na krwotok); Mt 9,27-30, Łk 18,35-42 (niewidomi); Mk 3,1-5 (uzdrowienie w szabat); Mt 9,35-36, Mk 1,32-33 (uzdrawia wszystkie choroby);
Mk 9,14-29 (uzdrowienie epileptyka, konieczność wiary, modlitwy i postu); Łk 9,49-50 (uczniowie zabraniają uzdrawiać w imię Jezusa – kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami); J 4,46-53 (syn dworzanina); J 5,1-17 (chromy); J 11,1-44 (wskrzeszenie Łazarza); Dz 3,1-10 (Jan i Piotr uzdrawiają chromego);
inne cuda Mt 14,22-33, J 6,16-21 (Jezus chodzi po jeziorze); Łk 8,22-25 (burza na jeziorze); Mt 14,13-21, Mt 15,32-39, J 6,1-14 (rozmnożenie chleba);

Człowiek

ogólne Rdz 1,27 (na podobieństwo Boże); Mdr 2,23 (stworzony do nieśmiertelności); Syr 17,3 (Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz);
zmysłowy 1 Kor 2,14 (Nie pojmuje tego, co z Bożego Ducha); Mdr 2,24b (Doświadczają śmierci ci, którzy należą do diabła)
cielesny Mk 7,21-23, Rz 1,29-32, Rz 13,13, 1 Kor 5,10-12, 1 Kor 8,8-11, 1 Kor 6,9-10, 2 Kor 12,20, Ga 5,19-21, 2 Tm 3,2-5 (uczynki ciała); 1 Kor 3,1-3 (Boże niemowlę); Ga 5,16-18 (Ciało bowiem do innego dąży niż duch, tak że nie czynicie tego, co chcecie);
duchowy Ga 2,20 (Już nie ja żyję…); 1 Kor 2,15 (Rozsądza wszystko, sam nie jest przez nikogo sądzony); Ga 5,22-23; 1 Tm 6,11; 2 P 1,5-7 (owoce Ducha);

Czystość

Mt 6,1-19 (czystość intencji); Mt 15,10-20 (prawdziwa nieczystość – źródło nieczystości); J 13,8 (Jeśli cię nie umyję nie będziesz miał udziału ze mną…); Syr 22,27-23,6 (Modlitwa o czystość); Rz 14,14 (Nie ma niczego, co by się samo przez się było nieczyste); Syr 22,27-23,6 (modlitwa o czystość w słowach, myślach i czynach);

Drogi Pańskie

Oz 14,10b (Drogi Pańskie są proste: kroczą po nich sprawiedliwi, a potykają się grzesznicy); Ps 119,33; Ps 25,4 (Daj mi poznać drogi Twoje Panie i naucz mnie Twych ścieżek);

Dzień
Ostateczny

i Znaki czasu

2 Tes 5,1-11 (Tak niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną); Mt 24,43 (Gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej ma przyjść…); Łk 21,5-19 (zniszczenie świątyni, początek boleści, prześladowanie uczniów, znaki zapowiadające zburzenie świątyni, przyjście Chrystusa); Łk 21,29-35 (znaki czasu na przykładzie drzewa figowego); Ml 3,19-21 (Oto nadchodzi dzień palący jak piec);

→ sąd ostateczny

Głupota

Syr 22,9 (Uczyć głupiego to jak kleić skorupy lub budzić śpiącego z głębokiego snu); Syr 22, 14 (Cóż jest cięższego nad ołów? A jak mu na imię? Głupi.);

Imię

Boże

Hbr 1,4 (On o tyle stał się większym od aniołów, o ile odziedziczył większe od nich imię); Dz 4,12 (Nie ma w innym zbawienia); Flp 2,9-10 (Imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano); Mt 6,9 (Święć się imię Twoje); Łk 1,49 (Święte jest Jego imię); Mt 28,19 (chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego); Kol 3,17 (Wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa); Rz 10,13; Jl 3,5 (Każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony);

Imiona

Jr 28,1 (Azzura); Rdz 22,20 (Milka); Rdz 10,8-9 (Nemrod);

Jałmużna

Syr 18,15-18 (Jałmużna i dobre słowo); Syr 29,8-9 (Nie daj długo czekać na jałmużnę. Stosownie do potrzeby nie odsyłaj go z pustymi rękami); Syr 29,8-9 (Lepiej niż tarcza mocna, niźli ciężka włócznia za ciebie walczyć będzie); 2 Kor 9,6-9 (Kto skąpo sieje… Radosnego dawcę…); Syr 35,8 (Przy każdym darze twarz swą rozpogódź); Syr 40,28-30 (żebractwo);

Jedność

Ef 4,1-6 (Usiłujcie zachować jedność…); 1 Kor 12,12-30 (Kościół jednym nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa);

Język i mowa

Syr 5,9-10 (Miej tylko jedno słowo); Syr 5,11 (Bądź skory do słuchania, a odpowiadaj po namyśle); Syr 5,12 (Jeśli się znasz na rzeczy odpowiedz bliźniemu, jeśli nie milcz); Syr 5,13 (W mowie jest chwała i hańba człowieka); Syr 11,7-8 (Nie odpowiadaj zanim nie wysłuchasz); Syr 32,7 (Przemów młodzieńcze jeśli już musisz. Mów zwięźle, okaż, że jesteś taki, który coś wie, a zarazem umie milczeć);

Judasz

J 13,27-30 (Co chcesz czynić, czyń prędzej…); Mt 26,14; Ps 41,10 (Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę);

Królestwo Boże

Łk 17,20-21 (Królestwo Boże pośród was jest); Rz 14,17 (Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym);

Krzyż

Mdr 14,7 (Błogosławione drzewo, przez które dokonuje się sprawiedliwość); Pwt 21,23; Ga 3,13 (Wiszący jest przeklęty przez Boga);

Maryja

z życia wzięte Mt 1,18-25; Łk 2,1-14 (narodzenie Jezusa); Łk 1,26-38 (zwiastowanie); Łk 1,39-45 (nawiedzenie); Łk 1,46-56 (Magnificat);
J 2,3-5 (Kana Galilejska); Łk 2,41-52 (odnalezienie Jezusa w świątyni); Łk 2,19 (Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu…); Łk 2,35 (A Twoją duszę miecz przeniknie…); J 19,25-27 (testament z krzyża); Dz 1,12-14 (Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego);  Mt 2,13-15.19-23 (ucieczka i powrót z Egiptu); Mt 12,46-50 (Oto Twoje matka i Twoi bracia… «Kto Pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką»); Łk 11,27-28 (Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. «Owszem, ale przecież błogosławieni Ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je»)
wprost
o Maryi
Rdz 3,9-15.20 (protoewangelia); Iz 7,14 (Oto panna pocznie i porodzi Syna); Mi 5,2 (Kiedy porodzi mająca porodzić);
Ga 4,4-7 (Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem);
pośrednio
o Maryi
Rdz 12,1-7 (Abram – owoce przyjęcia Bożej woli); 2 Sm 7,1-5.8b-11.16 (Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie – *zwiastowanie); 1Sm 2,1-10; Iz 61,10-11 (Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim - *Magnificat);
typicznie
o Maryi
Syr 24,1-4 (Zamieszkałam na wysokości, a tron mój w słupie obłoku); Ap 12,1.3-6a (Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu… I porodziła Syna – Mężczyznę); Iz 66,79 (Zanim jeszcze odczuła skurcze porodu, powiła dziecię…);

Mądrość

istota
mądrości
1 Kor 1,22-25 (Chrystus jest mądrością); Prz 3,11-15 (drogocenny skarb); Syr 21,11 (Kto zachowuje Prawo, panuje nad swymi myślami, uwieńczeniem zaś bojaźni Bożej jest mądrość); Syr 24,20-22 (Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami!… Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy piją, nadal będą pragnąć… Kto mi jest posłuszny nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą); Syr 1,5 (Słowo Boże – zdrój mądrości); Mdr 7,22-25 (pochwała Mądrości -prioprium Boga);
zalecenia Prz 1,5-7 (Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę); Rz 12,16c, 1 Kor 3,18-20 (Nie uważajcie siebie za mądrych!); Prz 3,7 (Nie bądź mądrym we własnych oczach);
zdobywanie mądrości Jk 1,5-6 (zachęta do modlitwy o mądrość); 1 Krl 3,5-14 (Salomon prosi o mądrość); Mdr 6,12-21 (kto szuka Mądrości znajdzie ją łatwo); Prz 4,5-9 (Nabywaj mądrości); Prz 1,5-7 (Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę); Syr 1,1.9-10 (Cała mądrość od Boga pochodzi; daje ją tym którzy go miłują); Syr 15,1-10, 6,22-37 (zdobywanie mądrości); Syr 6,37 (Rozważaj synu nad zarządzeniami Pana, a przykazaniami Jego zawsze pilnie się zajmuj! On sam umocni twe serce, pożądana mądrość będzie ci dana); Syr 38,24-39,11 (poświęcenie czasu dla zdobycia mądrości); Syr 38,25 (Jakże może zdobyć mądrość ten, kto trzyma pług?);

Mesjasz

ST narodzenie Rdz 3,15 (Protoewangelia); Iz 9,5-6 (Albowiem Dziecię nam się urodziło… Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju….); Iz 11,1-9 (I wyrośnie różdżka z pnia Jessego… Wilk zamieszka razem z barankiem…); Mi 5,1-5 (A ty Betlejem Efrata…); Iz 61,6 (Zaleje cię mnogość wielbłądów…– hołd 3 króli);
męka Ps 22,2.8-9.17-19, Iz 52,14-53,12, Ps 69,22b (ocet; męka Mesjasza);  Za 12,10 (płacz nad Mesjaszem); Lm 4,20 (Pomazaniec Pański został schwytany w ich doły, a myśmy o nim mówili: <W jego cieniu będziemy żyć wśród narodów>);  Mi 6,3 (Ludu mój, cóżem ci uczynił); Iz 53,5c (W Jego ranach jest nasze zdrowie);
various Iz 54,6-9 (nie sądzi z pozorów); Dn 7,9-14 (Wizja Syna Człowieczego); Za 9,9-10 (Król Pokoju wjeżdża na oślicy); Ps 69,10; J 2,17 (Gorliwość o dom Twój pożera mnie); Mdr 2,18-20 (Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim…); Iz 4,2-3 (W owym dniu Odrośl Pana stanie się ozdobą i chwałą…); Iz 42,1-9; 49,1-7; 50,4-9; 49,13-53,12 (Pieśni Sługi Pańskiego); Iz 61,1-3 (Duch Pana Boga nade mną…);
Iz 55,1-3a (O wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, choć nie macie pieniędzy);
NT Łk 18,31-38; Mt 9,31 (Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi – Jezus przepowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie);

Miłość

Rz 8,35-39 (Cóż nas odłączy…); Prz 3,12; Ap 3,19 (Wszystkich, których kocham…); Pnp 8,6b-7a (Jak śmierć potężna jest miłość); 1 Kor 13 (Hymn o miłości); Mt 6,43-47 (miłość nieprzyjaciół); J 13,34-35 (nowe przykazanie); J 3,16 (Tak bowiem Bóg umiłował świat…); Iz 54,10 (Góry mogą ustąpić i pagórki zachwiać, ale moja miłość nie odstąpi od ciebie…); 1 J 2,9-11 (Miłość braterska); Syr 2,18b (Jaka jest bowiem Jego wielkość, taka też i miłość); Kol 3,14 (więź doskonałości);  1 P 4,8 (Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów)

Miłosierdzie

2 Mch 6,16 (Nigdy nie cofa On od nas swojego miłosierdzia…); Łk 4,18-21 (Abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom  głosił wolność…); Syr 2,18b (Jaka jest bowiem jego wielkość, takie też i miłosierdzie); Syr 5,6 (Nie mów: Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów); Lm 3,22 (Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła);

Modlitwa

obietnice Mt 18,19-20 (Gdzie dwaj zgodnie o coś prosić będą; gdzie dwaj albo trzej); Mt 21,22 (moc modlitwy z wiarą); Łk 18,1-7 (moc wytrwałej modlitwy); J 14,13-14, J 16,23b-24 (O cokolwiek prosić będziecie w imię moje…); J 15,7 (Jeżeli we Mnie trwać będziecie…) 1 J 3,20-22 (moc modlitwy z czystym sumieniem);
modlitwy Jezusa Mt 6,9-13; Łk 11,1-4 (Ojcze nasz); Mt 14,23 (Wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić; potem Jezus chodzi po jeziorze); Mt 26,39; Mk 14,35-41; Łk 22,41-45 (modlitwa w Ogrójcu); Mk 1,35 (Gdy było jeszcze ciemno, wyszedł na miejsce pustynne i tam się modlił); Łk 3,21-22 (Gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego); Łk 6,12 (Wyszedł na górę i całą noc spędził na modlitwie); Łk 9,28-29 (modlitwa na górze i przemienienie); Łk 10,21 (modlitwa uwielbienia – Jezus rozradował się w Duchu); 22,31 (Jezus modli się za Piotra, aby nie ustała jego wiara); Łk 23,34 (Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią); J 11,41-42 (Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał…);
różne
modlitwy
Wj 33,7-11 (namiot spotkania); Tb 8,5b-8 (modlitwa nowożeńców); Mt 6,9-13; Łk 11,1-4 (Ojcze nasz); Syr 22,27-23,6 (modlitwa o czystość w słowach, myślach i czynach); 2 Kor 3,18 (My z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu – adoracja);
wytrwałość Łk 11,5-8 (natrętny przyjaciel); Łk 11,9-13 (Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie…)
zachęty Jk 5,13-18 (nieszczęście, radość, choroba, przykład Eliasza); Hi 5,8-16 (zwróć się do Boga); Syr 7,10 (Niech ci nie zabraknie ufności w czasie twojej modlitwy)
z czystym

sercem

Mk 11,25 (Przebaczajcie, jeśli macie ci przeciw komu, aby także i Ojciec Wasz przebaczył wam wykroczenia wasze);
Mt 5,23-24 (Zostaw swój dar przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim);
zła modlitwa Jk 4,3 (Nie otrzymujecie, bo się źle modlicie…); Mt 6,5-7 (Nie bądźcie jak obłudnicy…)

Nadzieja

Rz 4,18 (Uwierzył wbrew nadziei); Rz 8,24-25 (W nadziei już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której się spodziewamy nie jest nadzieją, bo jak się można spodziewać czegoś, co się już ogląda?);  1 P 1,3 (W swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei);

Nawrócenie

Syr 5,7 (Nie zwlekaj z nawróceniem się do Pana); Oz 14,2-3 (Wróć Izraelu do Pana Boga twego); Iz 55,67 (Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć… Niech się człowiek nawróci do Pana);

Niebo

1 Kor 2,9 (Ani oko nie widziało…); J 14,1-3 (W domu Ojca jest mieszkań wiele); Iz 66,1 (Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich);

Nowe życie

Ga 2,20 (Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus); J 3,5-8; Rz 8,14-16; (życie z Ducha); 2 Kor 5,17 (nowe stworzenie);

Opieka

Mt 11,28 (Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście); J 6,37 (Tego, który do mnie przychodzi precz nie odrzucę); Mt 6,25-34 (zbytnie troski); Flp 4,13 (Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia…); Ps 56,12 (Cóż uczyni mi człowiek); So 3,9-20 (Obietnice mesjańskie); Na 1,7 (Dobry jest Pan, jest obroną, zna tych, którzy Mu ufają); Prz 16,3 (Powierz Panu swe dzieło, a spełnią się twe zamiary); Iz 31,5 (Jak ptaki latające, tak Pan Zastępów osłoni Jeruzalem); Ps 27; Ps 46; Ps 91; Ps 139; Iz 50, 4-9 (Pan wspomaga swego sługę); Iz 43,2 (Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy pójdziesz przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi Cię płomień); Iz 54,3 (Ani  ucho nie słyszało, ani oko nie widziało żeby jakiś Bóg czynił tyle dla tego, kto pokłada w nim nadzieję); Iz 66,2 (Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu i który z drżeniem czci moje słowo); Jr 30,12-17 (Dotkliwa jest twa klęska, nieuleczalna twa rana… Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany? Przywrócę ci zdrowie i z ran uleczę); Ps 69 (Błaganie uciśnionego); Ps 104,29 (Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój, gdy im oddech zabierasz, marnieją i powracają do swego prochu);

Pocieszenie

Ba 5,1-9 (Złóż Jeruzalem szatę smutku, wyrówna ścieżki itp.); Jr 31,25 (Pokrzepię spragnionego…); Iz 51,12 (Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem);

Pokora

Syr 3,18 ( O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj); Prz 3,34 (Pokornym udziela swej łaski); Mt 20,26 (Kto by między wami chciał być wielki, niech będzie waszym sługą); Mt 23,11 (Największy z was niech będzie waszym sługą); Łk 18,14 (Kto się wywyższa będzie poniżony); Flp 2,3 (W pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie); 1 P 5,6; Jk 4,10 (Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was); Syr 32,1 (Jeśli posadzono cię na pierwszym miejscu, bądź między nimi jak jeden z nich); Jr 9,22 (Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością… Raczej niech się szczyci tym, że jest roztropny i Mnie poznaje); 1 P 2,13-17 (uległość władzy świeckiej); 1 P 2,18-24 (znoszenie niesprawiedliwych cierpień);

Pokój

Iz 26,12 (Panie, użycz nam swojego pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś sam zdziałał – [analogia do Prz 16,3]); Iz 33,6 (Zasobem sił zbawczych – mądrość i wiedza, jego skarbem {pokoju} jest bojaźń Pańska); Za 9,9 (Król Pokoju); Iz 9,5 (Książę Pokoju);

Pokusa

Jk 1,12-15 (pokusa i jej następstwa; błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie); 1 Kor 10,13 (pokusa nie jest ponad siły);

Post

Mt 6,16-18, Iz 58,3-7 (prawdziwy post); Jl 2,12-13 (Rozdzierajcie serca, a nie szaty…); Jon 3,5-9 (post mieszkańców Niniwy)

Postacie

ewangeliczne

J 3,1-21 (Nikodem); Łk 19,1-10 (Zacheusz); J 4,1-40 (Samarytanka); J 8,1-11 (prostytutka); Mt 19,16-22 (bogaty młodzieniec); Łk 10,38-42 (Maria i Marta); Łk 7,36-50 (Nawrócona grzesznica);

Powołanie

Mt 9,37-38 (Żniwo wprawdzie wielkie…); Ef 1,3-14 (tajemniczy plan zbawienia);

Przebaczenie

Boże Oz 14,5-8, Iz 54,6-9 (Boże przebaczenie); Iz 54,4-9 (Bóg przygarnia porzuconą); Ez 36,16-35 (Bóg oczyszcza Izraela); Iz 51,3 (Zlituje się Pan i zapanuje radość i wesele); Iz 49,5-26 (cudowny powrót z wygnania);
Mt 5,23-24 (Zostaw swój dar przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim); Mt 18,23-35 (nielitościwy dłużnik); Mt 18,21-22 (Ile razy mam przebaczać?); Syr 28,2 (Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz zostaną ci odpuszczone grzechy);

Przyjaźń

Syr 6,5-16 (prawdziwy i pozorny przyjaciel); Syr 6,15 (Za prawdziwego przyjaciela nie ma odpłaty); Syr 22,21 (Jeślibyś wyciągnął miecz na przyjaciela nie martw się, jest bowiem droga powrotu…);

Przykazania
i grzech

grzech Mt 6,29-30 (Jeśli twoje oko jest powodem do grzechu…); Rz 3,10 (Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego); Rz 3,23 (Wszyscy zgrzeszyli); Mt 6,38-42 (prawo odwetu); Ef 4,25-32 (Gniewajcie się, a nie grzeszcie… ogólne zalecenia); Ef 2,1-3 (przyczyny i skutki grzechu); Rz 7,14-25 (skłonność upadłej natury); 1 J 1,8-10 (Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy…); 2 Kor 5,21 (On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą); Rz 6,23 (Zapłatą za grzech jest śmierć); Ez 3,18-21 (napominanie grzesznika – jeśli go nie upomnisz to ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew…);
gniew Jk 1,19-20 (cichość i gniew); Ef 4,25 (Gniewajcie się, a nie grzeszcie); Syr 1,22 (Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony); Syr 27,30 (Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik); Mk 3,5 (Wtedy spojrzał wkoło po wszystkich z gniewem…)
lenistwo Syr 22,1-2 (leniwiec); Prz 3,28 (rób natychmiast to co możesz dla bliźniego – „zaraz”); 2 Tes 3,10 (Kto nie chce pracować, niech też nie je)
nienawiść Syr 27,30 (Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik); Syr 28,1 (Tego, który się mści spotka zemsta Pana); Syr 28,3-5 (Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia?; miłosierdzie dla bliźnich);
obłuda Mt 6,5-7 (Nie bądźcie jak obłudnicy…); Mt 23,13-33 (biada obłudnikom); Syr 4,30 (Nie bądź odważny w języku, a leniwy
w czynach
); Syr 5,9 (Nie przesiewaj zboża przy każdym wietrze, ani nie chodź po każdej ścieżce); Mt 23,23-26 (obłuda faryzeuszów);
odpuszczenie

grzechów

Bóg odpuszcza grzechy Mt 9,6, Łk 7,48-50, Kol 1,13-14, 2 Kor 5,19 (Jezus odpuszcza grzechy); 1 P 3,18, 2 P 2,24-25, Rz 5,8-10, 1 J 1,7, Ef 1,7 (odkupienie przez śmierć Chrystusa); 2 Kor 5,21 (On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą);
przez wiarę, łaskę Ga 2,16 (usprawiedliwienie przez wiarę); Ef 2,8-9, Tt 3,4-8 (zbawienie przez łaskę);
w
sakramencie
J 20,23 (Którym odpuścicie grzechy); 1 Kor 6,11 (Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Jezusa i przez Ducha Boga); Dz 2,38 (chrzest odpuszcza grzechy);
bliźniemu Mk 11,25 (Przebaczajcie, jeśli macie ci przeciw komu, aby także i Ojciec Wasz przebaczył wam wykroczenia wasze);Syr 28,2 (Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz zostaną ci odpuszczone grzechy);
various Rz 5,1 (Po odpuszczeniu grzechów zachowajmy pokój z Bogiem); Iz 1,18b (Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją);
przestrzeganie przykazań Jk 2,10-11 (konieczność przestrzegania wszystkich przykazań); Koh 12,13b (Boga się bój i przykazań Jego słuchaj…); Mt J 14,15 (Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać Moje przykazania); Syr 15,13.15 (Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne i nie pozwoli, by ci którzy się Go boją mieli z tym styczność. Jeśli chcesz, zachowasz Jego przykazania);
ogólne Wj 20,2-17, Pwt 5,1-21 (dekalog); 2 Kor 9,6-9 (Kto skąpo sieje… Radosnego dawcę…); Ef 4,23-32 (zamiast wad cnoty);
1 Iz 57,3-13 (bałwochwalstwo); Mdr 13,10-19 (bałwochwalstwo – cieśla); Ba 6,1-72 (List Jeremiasza); Mt 6,24 (Nikt nie może dwom panom służyć…); Mt 6,23 (Jeśli światło, które jest w tobie jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!); Mt 12,31-37 (grzech przeciw Duchowi Świętemu); 1 J 5,16 (Nie polecam, aby się modlono, za tych, którzy grzeszą przeciw Duchowi Świętemu); Iz 44,9-20; Jr 10,1-16 (satyra na bałwochwalstwo); Jr 2,27 (Ci którzy mówią do drzewa, ty jesteś moim ojcem: „Ty jesteś moim ojcem”…);

→ wróżby

4 Syr 3,1-16 (obowiązki względem rodziców); Ef 6,1-4 (Dzieci bądźcie posłuszne swoim rodzicom);
5 Mt 6,21-26 (Raka)
6 1 Kor 6,12-20 (rozpusta); Łk 17,1-2 (zgorszenie); Mt 6,27-32, Mk 10,2-9 (nierozerwalność małżeństwa); Kpł 18,22 (homosexualizm); Mdr 15,4-5 (pornografia); Ef 5,3-7 (nierząd i nieczystość nie przystoi świętym); Dn 13 (opowiadanie o Zuzannie);
8 Jk 4,11-12, Mt 6,38-37; Jk 3,2-12 (grzechy języka); Prz 26,18-19 (kit – kłamstwo dla żartu); Syr 7,13 (Nie mów żadnego kłamstwa);
miłości Mt 6,43-47 (miłość nieprzyjaciół); J 13,34-35 (nowe przykazanie); Prz 3,28 (rób natychmiast to co możesz dla bliźniego – „zaraz”); Flp 2,4-5 (Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne potrzeby, ale też i drugich)

Przypowieści

Łk 8,4-15 (o siewcy); Łk 10,30-37 (Miłosierny Samarytanin); Łk 6,39-40 (2 niewidomych); Mt 13,44-46 (o skarbie i perle); Łk 6,41-42 (belka w oku); Łk 6,43-45 (drzewa i owoce); Łk 6,46-49 (dobra i zła budowa); Mt 7,13-14 (ciasna brama); Mt 13,31-35 (o ziarnku gorczycy i o zaczynie);
Mt 13,47-52 (o sieci); Mt 18,12-14 (zbłąkana owca); Łk 15,8-10 (zagubiona drachma); Mt 18,23-35 (nielitościwy dłużnik); Mt 13,24-30.36-42 (o chwaście); Mt 25,14-30 (talenty); Mt 25,1-13 (panny); Mt 20,1-16 (robotnicy w winnicy); Mt 21,28-32 (2 synowie); Łk 11,5-8 (natrętny przyjaciel); Łk 15,11-32 (Syn marnotrawny); Łk 16,19-31 (Bogacz i Łazarz); Łk 16,1-8 (obrotny rządca); J 15,1-11 (krzew winny); Mt 24,45-51 (o słudze wiernym i niewiernym); Łk 18,9-14 (faryzeusz i celnik);

Przysłowia

Prz 13,12 (przewlekłe czekanie i ziszczone pragnienie); Syr 27,25-27 (kto pod kim dołki kopie…);

Sakramenty

bierzmowanie Dz 8,14-17 (Piotr i Jan udzielają sakramentu w Samarii; 1 J 2,20 (Wy macie namaszczenie od Ducha Świętego); 2 Kor 1,21 (Tym, który was namaścił jest Bóg); 1 J,2,27 (Namaszczenie, które otrzymaliście, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia o nikogo… Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem)
chrzest Mt 28,18 (ustanowienie sakramentu); Rz 6,3-14 (zanurzenie w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa); Łk 3,21-22 (chrzest Jezusa); Ef 5,25b-26 (Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem z wodą, któremu towarzyszy słowo); 1 P 3,21 (woda ratuje w chrzcie nie przez obmycie z brudu cielesnego, ale przez prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa);
namaszczenie chorych Jk 5,14;
Eucharystii Mt 26,26, Mk 14,22-25, Łk 22,19, 1 Kor 11,23-27 (ustanowienie sakramentu); 1 Kor 11,28-32 (niegodne spożywanie Ciała
i Krwi Pańskiej);
pojednania J 20,23 (ustanowienie sakramentu – Którym odpuścicie grzechy…); Iz 43,22-28 (Mów ty, ażeby się usprawiedliwić);

Sąd

bliźniego Łk 6,37-38 (Nie sądźcie…); Jk 4,12b (Kim jesteś, żeby sądzić…); Syr 11,7 (Nie oskarżaj zanim dokładnie nie zbadasz);
1 Kor 5,12-13 (Jakże bowiem mogę sądzić tych, co są na zewnątrz?);
ostateczny Ab 15,15-18 (sąd nad narodami), Mt 25,31-44, Ps 1,5 (występni nie ostoją się na sądzie); Mt 13,47-50 (przypowieść o sieci – selekcja); So 1,2-18 (Sąd Pański); 2 Kor 5,10 (Wszyscy staniemy przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonywane w ciele, złe lub dobre); J 15,8-11 (Sąd Duch Świętego – On przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie); Iz 24,1-23 (wizja sądu);

Słowo Boże

J 1,1 (Na początku było Słowo); J 1,10 (Świat stał się przez Nie); Hbr 4,12-13 (Żywe jest Słowo Boże i skuteczne); Iz 54,10-11 (skuteczność Słowa Bożego); Jk 1,22-25 (wprowadzajcie słowo w czyn); Łk 8,8 (Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha); 2 Tm 3,16-17 (pożyteczność Słowa Bożego); Flp 2,16 (Trzymajcie się mocno Słowa Życia); Mt 4,4 (Nie samym chlebem żyje człowiek); J 12,47-48 (nieprzyjęte słowo będzie sądzić w dniu ostatecznym); Ps 119,89; Iz 40,7-8 (Słowo Boże trwa na wieki); Jk 1,21 (Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze); Prz 30,5 (Tarcza dla tych, co się uciekają do Boga); Syr 1,5 (zdrój mądrości); Mdr 16,12 (uzdrawia); Ap 19,11-21 (walka Słowa Bożego); Mdr 16,26 (żywi i utrzymuje przy życiu); Hbr 1,3 (Syn podtrzymuje wszystko słowem swojej potęgi); Rz 10,17 (Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest słowo Chrystusa); Jr 23,29 (Czy moje słowo nie jest jak ogień, czy nie jest jak młot kruszący skałę?);

Służba

Łk 17,7-10 (Słudzy nieużyteczni jesteśmy…); Łk 10,7 (Zasługuje robotnik na swoją zapłatę); Mt 20,26-28 (Jezus nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć); Mt 10,40-42 (Kto przyjmuje proroka jako proroka…); J 4,34 (Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał); Mt 20,26 (Kto by między wami chciał być wielki, niech będzie waszym sługą); Mt 23,11 (Największy z was niech będzie waszym sługą); Syr 11,10 (Nie bierz nic ponad swe siły); Syr 13,2 (Nie bierz ciężaru ponad swe siły); J 13,13-15 (Jeśli Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi)

Smutek

Rdz 4,6b-7(skutek grzechu); Mt 5,4 (Błogosławieni, którzy się smucą…); 2 Kor 7,8-11 (Boży smutek); Koh 11,10 (Usuń przygnębienie, bo młodość szybko przemija); J 16,20-22 (Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił… ale smutek wasz przemieni się w radość… Radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać); Syr 30,21-25 (Nie wydawaj duszy smutkowi, ani nie dręcz siebie myślami… Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce; bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku);

Strach

Mdr 17,11-12 (zdradziecka odmowa pomocy za strony rozumowania); Mk 6,50 (Odwagi Ja jestem, nie bójcie się); Iz 41,9-10 (Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo jestem z tobą, nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem);

Szatan

J 8,44 (zabójca, ojciec kłamstwa); Mdr 2,24 (śmierć przyszła przez diabła); 1 J 3,8 (Kto grzeszy jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa
w grzechu od początku
); 1 P 5,8 (Jak lew krążący aby kogoś pożreć);

Śmierć

Rz 8,13 (Jeżeli będziecie żyli wg ciała czeka was śmierć); Rz 6,23 (Zapłata za grzech jest śmierć); Pwt 11,26, Pwt 30,1, Pwt 30,19 (Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo…); Łk 12,4 (Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą, Bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła);

Świadectwo

J 5,13-16 (Wy jesteście światłością świata…); J 15,26-27 (świadectwo Ducha Świętego i uczniów); J 1,6-8 (Jan Chrzciciel świadectwem
o światłości); Mt 10,32-33 (Kto się mnie zaprze…); J 3,11-12 (Świadczymy o tym, cośmy widzieli); J 8,13-19; J 5 31-32 (Jezus sam (z Ojcem) wydaje świadectwo o sobie); J 15,27 (Świadczycie bo jesteście ze Mną); J 5,39 (Pisma świadczą o Jezusie); J 1,15.29-34 (świadectwo Jana Chrzciciela); Łk 24,25-27.44 (prorocy); Łk 24,48 (Wy jesteście świadkami); Dz 1,8 (świadectwo dzięki Duchowi); Dz 4,20 (Nie możemy nie mówić…); Rz 1,14-16 (postawa św. Pawła); Dz 4,31 (Duch Święty umacnia do świadectwa); 2 Tm 4,2 (Głoś naukę, nastawaj w porę i nie
w porę
); 2 Mch 7,1-14 (siedmiu braci); Łk 21,14 (Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać waszej obrony); Mdr 7,15-16 (prośba o natchnienie);

Świat

1 J 5,19 (świat leży w mocy złego); 2 Kor 4,3-4 (Ewangelia jest zakryta dla tych, których umysły zaślepił bóg tego świata); Jk 4,4 (Przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem); 1 J 2,15-17 (Nie miłujcie świata…);

Światłość

J 8,12, J 9,5 (Ja jestem światłością świata); 12,46 (Przyszedłem na świat jako światłość); Łk 4,18 (głosił niewidomym przejrzenie); J 1,4-5 (światłość w ciemności świeci); Łk 1,78-79 (Z wysoka Wschodzące Słońce); Mt 6,23 (Jeśli światło, które jest w tobie jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!); Łk 11,33-35 (Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu); Iz 5,20 (Biada tym, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności); J 3, 19 (Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło… Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła… Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu); Ps 27,1 (Pan światłem i zbawieniem moim); 1 J 2,9-11 (Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd żyje jeszcze w ciemności…); J 1,9 (Oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi); Ef 5,8-11 (Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość
i prawda. I ni miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując nawracajcie tamtych
); Ps 76,5 (Jesteś pełen światła);

Świętość

Kpł 11,44a.45b (Bądźcie święci, bo Ja jestem święty); Iz 6,3 (Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów);

Uczty

Łk 14,12-24 (przypowieść o uczcie); Łk 14,12-14 (kogo zapraszać na ucztę); Syr 31,12 (Zająłeś miejsce przy stole…); Iz 25,6-12 (uczta mesjańska);

Ufność

Syr 7,10 (Niech ci nie zabraknie ufności w czasie twojej modlitwy); Syr 5,6 (zuchwała ufność); Hbr 10,23 (Godny zaufania jest ten, który dał obietnicę);

Walka Duchowa

Ef 6,10-20 (zbroja duchowa); Jr 20,7-13 (walka wewnętrzna proroka); Rz 12,21 (Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj); 1 Kor 9,24-27 (Zawodnicy wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę. Kto staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia… Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam swoje ciało, abym nie został uznany za niezdatnego);  Lm 3,24 (Działem mym Pan);

Wiara

Rdz 15,5-6 (Abram); Jk 2,14-26 (wiara bez uczynków); Łk 18,8b (Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie…);
Mt 17,19-21 (wiara jak ziarnko gorczycy, przenosi góry; wypędzanie złych duchów za pomocą wiary, postu i modlitwy);
Hbr 11,1 (definicja wiary); Mk 16,17-18 (znaki towarzyszące wierzącym); J10,38; J 14,11-12 (Wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła…; obietnica dzieł); Łk 17,5-6 (Panie, przymnóż nam wiary…); Hbr 11,6 (przystępujący do Boga musi uwierzyć); Dz 16,31 (Uwierz,
a zbawisz siebie i swój dom
); 1 J 5,13; J 6,47  (Ci, którzy wierzą w Jezusa mają życie wieczne); J 3,18 (Kto wierzy w Niego ulega potępieniu, a kto nie wierzy już został potępiony); Mt 21,18-22 (drzewo figowe); Dz 3,16 (Wiara wzbudzona przez niego (chromego) dała mu pełnię sił); Rz 10,17 (Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest słowo Chrystusa);
wysłuchania obietnic 1 J 5,9-15 (pewność wiary w obietnice); Hbr 10,23 (Godny zaufania jest ten, który dał obietnicę);

Wdzięczność

1 Tes 5,18 (W każdym położeniu dziękujcie); Ef 5,20 (Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa)

Widzenia

Ez 2,8-3,3 (Ezechiel zjada księgę); Dz 10,11-16 (widzenie Piotra – zabijaj i jedz); Ez 10,14-17 (ewangeliści: orzeł, byk, lew, człowiek);
Ez 9,1-11 (TAW);

Wola

Flp 2,13 (Albowiem to Bóg jest w nas sprawcą i chcenia i wszelkiego działania); Mt 6,10 (Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak w niebie); Pwt 11,26, Pwt 30,1, Pwt 30,19 (Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo…); Syr 15,14-17 (On na początku stworzył człowieka i zostawił własnej mocy rozstrzygania. Położył przed Tobą ogień i wodę…);

Wolność

Mt 5,39-42 (Nadstaw drugi policzek, oddaj mu i płaszcz, idź dwa tysiące…); Ga 5,13 (Zostaliście powołani do wolności); Ga 4,4-7 (Bóg zesłał swojego Syna… Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem); Rz 8,15 (Nie otrzymaliście ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów w którym możemy wołać «Abba, Ojcze!»); 2 Kor 3,17 (Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność);

Wróżby

i sny

Kpł 19,26b.31, Kpł 20,6.27, Pwt 13,4 (Nie usłucha słów tego proroka albo wyjaśniacza snów); Pwt 18,10-12 (wróżby); Syr 34,5 (Wróżbiarstwo, przepowiednie z lotu ptaka i marzenia senne są bez wartości); Mdr 12,3-6 (Znienawidziłeś za postępki tak obrzydliwe jak: czarnoksięstwa, niecne obrzędy, bezlitosne zabijanie dzieci…); Mdr 17,7-11 (czary zawodzą, wywołują niepokój i strach); Syr 34,6 (Poza wypadkiem, gdy Najwyższy przysyła je jako nawiedzenie, nie przykładaj do nich serca!); Iz 2,6 (Odrzuciłeś swój lud, bo pełen jest wróżbitów); Iz 19,3 (Dozna wstrząsu duch ożywiający Egipt,… więc będą się radzić bożków i czarodziejów, wróżów i czarnoksiężników); Iz 47,12-15 (Trwajże przy swoich zaklęciach i przy mnogich swoich czarach… Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni); Jr 27,9-10 (Wróżbici kłamią); Mi 5,9-12 (Odejmę czarodziejstwa z Twej ręki i wieszczbiarzy już w Tobie nie będzie);  Ml 3,5 (Przyjdę na sąd i wystąpię jako świadek przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom); Na 3,1-4 (Zagłada skutkiem mnóstwa nierządów ladacznicy pięknej wdzięku, władczyni czarów, która uwodziła narody swymi nierządami, a plemiona swoimi czarami); Dz 8,9nn, Dz 19,18nn (nawrócenie); Ga 5,19 (rodzą się z ciała); Ap 18,23 (I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już się
w Tobie nie usłyszy: …bo Twoimi czarami omamione zostały wszystkie narody
);

Wspólnota

Dz 2,42-47; Dz 4,32-37 (Pierwotny Kościół); Hbr 10,25 (zachęta do trwania we wspólnocie); Ga 6,2 (Jedni drugich brzemiona noście…); Rz 1,11-12 (Pragnę was zobaczyć, abyśmy się wzajemnie pokrzepili wspólną wiarą);

Wstyd

Syr 4,20-26; Syr 41,14-42 (dwa rodzaje wstydu); Rz 1,16 (Ja nie wstydzę się Ewangelii);

Zamachy na Jezusa

Mt 10,31.39; J 5,18 (motywacja); Mk 3,6; Łk 4,24-30 (Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie);

Zbytnie troski

Rz 13,14 (Nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom); Mt 6,25-34 (Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień dosyć ma swojej biedy); Flp 4,19 (Bóg zaspokoi wspaniale każdą waszą potrzebę)

Zdrowie

i lekarz

Syr 30,14-20 (zalety zdrowia); Syr 38,1-4 (Lekarza i lekarstwa stworzył Bóg); Syr 38,10-12 (Pomódl się, wyspowiadaj i sprowadź lekarza); Jr 30,15-17 (Przywrócę ci zdrowie i z ran uleczę); Iz 53,5c (W Jego ranach jest nasze zdrowie);

Życie wieczne

J 10,27-28 (Ja daję {moim owcom} życie wieczne); J 3,36, J 6,47 (Kto we Mnie, wierzy ma życie wieczne); 1 J 5,13 (Ci, którzy wierzą
w Jezusa mają życie wieczne); J 17,3 (A to jest życie wieczne…); Rz 2,12-16 (poganie żyjący w zgodzie z własnym sumieniem, będą zbawieni);

Życzenia

Prz 3,3-4 (Niech miłość i wierność cię strzeże…); Lb 6,24-26 (Niech cię Jahwe strzeże, błogosławi, obdarzy pokojem)

Various

Lb 21,4-9 (jadowite węże); J 21,21-22 (A co z tym? – A co ci do tego?); Mt 16,27 (wędka); Prz 9,18 (Tam bawią zmarli…); Mt 6,21 (Gdzie jest twój skarb…); Syr 37,27 (Nie wszystko służy wszystkim…);

śmieszne

Ga 5,15 (Jeśli jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie byście się wzajemnie nie zjedli); Łk 12,7 (Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli); Ba 6,69 (Straszydło na grządce ogórkowej); Jr 10,5 (Strachy na wróble wśród pola melonów); Iz 14,23 (Przemienię go w posiadłość jeżów i w bagna. I wymiotę go miotłą zagłady);

ST

46

Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt, Joz, Sdz, Rt, 1-2 Sm, 1-2 Krl, 1-2 Krn, Ezd, Ne, Tb, Jdt, Est, 1-2 Mch, Hi, Ps,
Prz, Koh, Pnp, Mdr, Syr, Iz, Jr, Lm, Ba, Ez, Dn, Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml

NT

27

Mt, Mk, Łk, J, Dz, Rz, 1-2 Kor, Ga, Ef, Flp, Kol, 1-2 Tes, 1-2 Tm, Tt, Flm, Hbr, Jk, 1-2 P, 1-2-3 J, Jud, Ap

(tekst pochodzi ze strony www.filipini.oaza.prv.pl)